Privacy

Op deze pagina vindt u onze privacy verklaring (van toepassing op zowel consumenten als educatieve instellingen) en onze verwerkersovereenkomst bijhorend de Privacy Convenant 3.0 (enkel van toepassing op educatieve instellingen).

Privacy Verklaring                                                  juni 2018

Algemeen

Dit is de privacy verklaring van Bettermarks.

In deze privacy verklaring is beschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld.

Deze privacy verklaring is bedoeld voor alle klanten, zoals leerlingen, studenten en onderwijsinstellingen, en anderen die klant zijn en/of interesse hebben in onze producten en diensten.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

Verantwoordelijk is: Bettermarks NL B.V., Dieselstraat 1, 8263 AE Kampen, Postbus 23, 8260 AA Kampen. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 62838784.

Welke persoonsgegevens verzamelt bettermarks
bettermarks ontvangt van een distributeur de volgende persoonsgegevens in het kader van de verwerking van bestelling: e-mailadres, user-id, naam en rol (leerling of docent).

Meer informatie over welke gegevens bettermarks verzamelt bij het bezoek aan haar website, vindt u verderop in deze privacy verklaring onder Cookieverklaring.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over u, het zijn gegevens die direct of indirect in relatie kunnen worden gebracht met uw persoon. De bekendste persoonsgegevens zijn naam, (email-)adres, leeftijd en geboortedatum. Ook uw telefoonnummer en IP-adres zijn persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden gebruiken wij persoonsgegevens
Wij gebruiken uw gegevens om onze dienstverlening zo goed, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te laten zijn. De persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  1. Bestellen en leveren

Wij gebruiken persoonsgegevens (zoals naw-gegevens, contactgegevens, user-id) om het bestelde product via de distributeur aan u te kunnen leveren en door u te kunnen laten gebruiken.

  1. (Klanten)service

Wij hebben voor u een klantenservice die telefonisch en online is te bereiken. De klantenservice maakt gebruik van uw persoonsgegevens, zodat zij u kunnen helpen bij vragen of opmerkingen over uw bestelling en over geleverde producten en diensten(zoals naw-gegevens, contactgegevens en bestelinformatie).

  1. Verbeteren van producten en diensten

Wij gebruiken gegevens op schoolniveau zonder te identificeren op klantniveau. Wij maken in managementrapportages geen gebruik van de persoonsgegevens, maar meten de activiteit op schoolniveau. Deze gegevens worden verwerkt tot volledig geanonimiseerde data, zodat daarmee de kwaliteit van het onderwijs kan worden verbeterd.

  1. Verbeteren van dienstverlening

Wij gebruiken gegevens over het gebruik van de lesstof en leer- en testresultaten.

Op basis waarvan verwerken wij uw persoonsgegevens

Wij mogen uw gegevens niet zomaar opvragen of gebruiken, dat doen wij alleen als er een ‘grondslag’ voor is. Wij gebruiken de volgende grondslagen:

Overeenkomst

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een overeenkomst met u, zoals de bestellingen, aankopen, service.

Gerechtvaardigd belang

Wij mogen uw gegevens gebruiken als wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben. Dit geldt wanneer de belangen van ons zwaarder wegen dan het recht op privacy. Hierbij kunt u denken aan het beschermen van onze eigendommen, zoals het doen aan onderzoek om fraude te voorkomen. Maar ook marketing activiteiten: wij houden u via direct marketing op de hoogte van productontwikkeling en ander nieuws.

Toestemming

In sommige situatie vragen wij om toestemming voor het gebruik van uw gegevens. Hebt u toestemming gegeven? Dan kunt u deze altijd intrekken.

Delen van uw persoonsgegevens met anderen

Er zijn situaties waarin wij uw persoonsgegevens aan anderen verstrekken. Dat doen wij aan partners en gelieerde vennootschappen, die betrokken zijn bij onze dienstverlening.

Met deze partijen spreken wij duidelijk af hoe zij met de persoonsgegevens moeten omgaan en zij mogen de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt.

Deze partijen worden ingezet bij het uitvoeren van een bestelling, of de uitvoering van de dienstverlening.

Beveiliging en bewaren van uw persoonsgegevens
Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wij hebben een actief protocol datalekken dat voldoet aan de wettelijke vereisten.

Kinderen
Bij bestellingen op de online platformen die bedoeld zijn voor kinderen die jonger zijn dan 16 jaar is toestemming nodig van een ouder of voogd. De distributeur waar bestellingen voor Bettermarks producten worden geplaatst vraagt, indien van toepassing, uitdrukkelijk om deze toestemming op haar online platformen.

Hoe bepalen wij hoelang wij uw gegevens bewaren?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verwerken daarvan voor de doelen zoals hiervoor beschreven.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. In andere wetten kunnen wél minimale bewaartermijnen staan, waar wij rekening mee moeten houden.

De uiterlijke bewaartermijn hangt af van het doel waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken. Uw gegevens worden bewaard zolang u een klantrelatie heeft met ons of dat het benodigd is in verband met fiscaal juridische verplichtingen (tot 7 jaar). Uw gegevens worden verwijderd en anders geanonimiseerd uiterlijk na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

Welke rechten heeft u?

  1. Inzage

U heeft het recht inzicht te vragen van de gegevens die wij van u gebruiken.

  1. Rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u ons vragen uw gegevens te wijzigen.

  1. Verwijdering

U kunt ons vragen uw gegevens te wissen. We kunnen hier overigens niet altijd aan voldoen en we hoeven het ook niet altijd toe te staan, bijvoorbeeld als we op grond van de wet verplicht zijn uw gegevens te bewaren.

  1. Beperking

U kunt ons in bepaalde situaties ook vragen tijdelijk het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

  1. Dataportabiliteit

U heeft het recht om bij ons de gegevens op te vragen die u aan ons heeft gegeven en die wij geautomatiseerd opslaan voor de uitvoering van een overeenkomst. Dat mag alleen als we uw gegevens verwerken op basis van toestemming of op basis van de overeenkomst die wij met u hebben.

  1. Direct marketing

U heeft het recht van verzet tegen direct marketing. Wil u geen aanbiedingen voor onze producten en diensten meer ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor altijd afmelden via een link in de nieuwsbrief. Daarnaast is afmelden ook mogelijk via de Klantenservice (036-3030363, lokaal tarief) dan wel via support@Bettermarks.nl.

Onze contactpersoon voor uw vragen over privacy

U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft over deze privacyverklaring.

Daarvoor kunt u contact opnemen met onze klantenservice. De klantenservice is te bereiken via telefoonnummer 036-3030363 (lokaal tarief) of via support@Bettermarks.nl.

Functionaris Gegevensbescherming
Wij hebben een functionaris gegevensbescherming, die is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@Bettermarks.nl.

Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen –
Wij zijn aangesloten bij de Groep Educatieve Uitgevers (GEU) en zijn via die route aangesloten bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0 en zijn één van  initiatiefnemers van het convenant.

Digitale leermiddelen en ondersteunende systemen zijn niet meer weg te denken in het onderwijs en het is belangrijk de privacy van leerlingen hierbij goed te borgen. In het convenant is de Algemene Verordening Gegevensbescherming vertaald naar de onderwijspraktijk. Het heeft de kenmerken van een reglement met privacy afspraken en is een instrument dat scholen kunnen gebruiken bij het uitbesteden van diensten en verwerkingen aan leveranciers, zoals de distributeurs die zijn verenigd in de coöperatie Coöperatieve Koninklijke Boekerkopersbond u.a.(“KBb-e”), KBb-e. Bij de uitwerking is gekozen om de vertaling van de wettelijke ruimte naar de praktijk te maken samen met andere hoofdrolspelers in de keten. Hierdoor wordt er voor gezorgd dat de afspraken werkbaar zijn in de praktijk en alle scholen en ketenpartijen dezelfde gemeenschappelijke uitleg geven aan deze afspraken.

De tekst van het convenant kunt u vinden op de website van www.privacyconvenant.nl.

Wijziging van de Privacy Verklaring
Wij kunnen de informatie in deze privacy verklaring aanpassen als er wijzigingen zijn in de wet of in onze diensten of product. Wij raden u daarom aan om deze pagina regelmatig (opnieuw) te lezen om op de hoogte te blijven.

COOKIEVERKLARING

Cookies

Voor de bettermarks webversie dient uw browser cookies te accepteren, zodat uw browser correct functioneert bij bettermarks. De reden hiervoor is dat uw internetbrowser kleine gegevenspakketjes (“cookies”) op uw computer vastlegt, die informatie bevatten over uw bezoek aan onze website. Bij de meeste browsers is het accepteren van cookies als standaard ingesteld. Als u wilt dat uw browser automatisch geen cookies accepteert of dat hij eerst toestemming vraagt voordat hij deze accepteert, dan kunt u deze instelling wijzigen. Echter, het weigeren van deze cookies kan betekenen dat niet al onze diensten optimaal functioneren. bettermarks installeert cookies permanent, gebaseerd op elke gebruikerssessie.

Hoe gebruikt Google cookies voor het volgen van conversies? Google maakt gebruik van cookies zodat bedrijven (zoals bettermarks), die Google betalen voor gekoppelde advertenties, kunnen bepalen hoeveel mensen die op de advertenties klikken vervolgens overeenkomstige producten aankopen. De cookie voor het volgen van conversies wordt alleen opgeslagen in uw browser wanneer u klikt op een Google-advertentie die door het geadverteerde bedrijf (zoals bettermarks) is geselecteerd voor het volgen van de conversie. Deze cookies verlopen na 30 dagen en houden geen informatie vast die uw identiteit kan achterhalen.

Als u bepaalde pagina’s bezoekt op de website van het bedrijf (zoals dat van bettermarks) en de cookie is nog niet verlopen, dan kunnen zowel Google als het bedrijf (zoals bettermarks) zien dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent geleid. Iedere gebruiker ontvangt een andere cookie. Dit betekent dat cookies niet kunnen worden gevolgd via de website van het bedrijf (zoals bettermarks). Als u de cookies voor het volgen van conversies wilt deactiveren, kunt u uw browser instellen, zodat hij cookies van het domein “googleadservices.com” blokkeert.

Wie is verantwoordelijk voor de cookie verklaring
De voorwaarden in deze cookie verklaring worden gehanteerd door de volgende vennootschappen van bettermarks:

bettermarks NL B.V., Dieselstraat 1, 8263 AE Kampen, Postbus 23, 8260 AA Kampen. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 62838784, B.T.W. nummer: NL854978070B01

 

Verwerkersovereenkomst Bettermarks Nederland bijhorend de Privacy Convenant 3.0

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing die de voormalige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt. In maart 2018 zijn vernieuwde afspraken over de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen vastgelegd in de Privacy Convenant Versie 3.0. Bettermarks Nederland onderschrijft als GEU-lid het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy en heeft in haar verwerkersovereenkomst vastgelegd welke opdracht de verwerkersverantwoordelijke aan Bettermarks Nederland geeft met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens.

Onze verwerkersovereenkomst komt overeen met het modelovereenkomst behorende bij het Privacy Convenant 3.0. Mocht u prijs stellen op een ondertekende overeenkomst dan kunt u middels onderstaande hyperlink onze invulbare versie van de verwerkersovereenkomst downloaden, de ontbrekende gegevens in de betreffende velden invullen en de overeenkomst ondertekenen. We ontvangen de ondertekende versie graag op onze support mailadres via support@bettermarks.nl.

Klik hier om onze Model Verwerkersovereenkomst te downloaden