Algemene Voorwaarden bettermarks

Onze algemene voorwaarden zijn ook in PDF formaat te downloaden – klik hier om te downloaden.

HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
Bedenktijd: de 14 dagen dag nadat het product is ontvangen, waarbinnen je als Consument gebruik mag maken van je herroepingsrecht;
Bettermarks: De vennootschap bettermarks NL B.V., gevestigd aan de Johan Muyskenweg 22 te (1096 CJ)Amsterdam;
Duurzame gegevensdrager: De hulpmiddelen – inclusief e-mail – wat de Consument in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsformulier: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Klant: de partij met wie Bettermarks een Overeenkomst afsluit; zowel zakelijke klanten als Consumenten.
Licentie: het persoonlijk, niet-exclusief, tijdelijk, herroepbaar en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot een digitaal leermiddel of product die door Klant is besteld bij Bettermarts. Het gebruiksrecht omvat tevens het recht om voor de duur van de Licentie toegang te verkrijgen tot het digitaal product via Bettermarks.
Overeenkomst: een overeenkomst op afstand die tussen Bettermarks en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en lid is van de Studievereniging;
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden tussen Bettermarks en Consument.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Bettermarks en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Bettermarks en Klant.
 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten is de tekst van deze Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld op zo’n manier dat de Klant deze eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager of waar je deze Voorwaarden kunt vinden.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geldt dan wordt dat duidelijk vermeld bij het aanbod.
 2. Het aanbod bevat een beschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten op een manier dat een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk is. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bettermarks niet.

Artikel 4 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Bettermarks bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 2. Bettermarks spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data te treffen en spant zich in voor een veilige web omgeving.
 3. Bettermarks kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Bettermarks op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in wettelijke regelingen.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele verzend- en administratiekosten.

Artikel 6 – Nakoming overeenkomst

 1. Bettermarks staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Bettermarks tot het moment van levering aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Bettermarks bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 3. Het eigendom van de geleverde producten gaat over op de Klant nadat het verschuldigde bedrag is betaald.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Bettermarks jegens Klant is onverminderd hetgeen elders bepaald in de Voorwaarden beperkt tot het waardevermindering van het bedrag van de aankoop.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

 1. Bettermarks neemt zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
 2. Levering van de digitale producten vindt plaats door het ontvangen van de link om de digitale producten te kunnen downloaden. Overige producten worden verzonden naar het opgegeven bezorgadres.
 3. De Klant zorgt ervoor dat het juiste adres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, betaalgegevens en eventuele wijzigingen hiervan tijdig aan Bettermarks zijn doorgegeven.
 4. Bettermarks voert de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uit, uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Als de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen bericht nadat de bestelling is geplaatst.
 5. Levering vindt plaats zo lang de voorraad strekt.
 6. Bettermarks heeft het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
 7. Bettermarks voert de Overeenkomst uit op basis van een inspanningsverbintenis.

Artikel 8 – Betaling

 1. Bettermarks mag de bij aflevering geldende prijs volgens de op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Bettermarks is gerechtigd periodiek de tarieven voor haar Producten aan te passen. De door de Klant verschuldigde bedragen dienen te worden betaald binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, tenzij tussen Bettermarks en Klant vooruitbetaling is afgesproken. Voor Consumenten geldt voor het moment van het ingaan van de betalingstermijn vanaf het moment van levering, tenzij geen bedenktermijn van toepassing is,
 2. Indien de Klant niet op tijd betaalt, wijst Bettermarks op deze te late betaling en wordt de Klant een redelijke termijn gegund om alsnog te betalen. Als betaling uitblijft, kan Bettermarks de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, =; 10% over de daaropvolgende € 2.500, = en 5% over de volgende € 5.000, = met een minimum van € 40, =.

Artikel 9 – Digitale producten

 1. De licentie voor Klanten voor gebruik van de digitale producten omvat uitsluitend het recht om, conform de instructies en specificaties van Bettermarks of uitgever van de producten op afstand toegang te krijgen tot het digitale product en de daarin opgenomen inhoud in beeld te brengen, te raadplegen en te laten functioneren, en niet-substantiële gedeelten van de inhoud op te slaan of te printen.
  Ingeval er sprake is van een Cloud oplossing, bevat de licentie het recht tot het gebruik van de webapplicatie via de door Bettermarks geboden interface.
 2. Verstrekte wachtwoorden, gebruikersnamen of soortgelijke toegangs- en gebruikerscodes zijn vertrouwelijk.
 3. Klant mag de digitale producten niet bewerken, wijzigen, verveelvoudigen, openbaar maken, reproduceren, uitlenen, daaruit afgeleide werken creëren of er andere handelingen mee verrichten die verder gaan dan de verleende licentie, behoudens voor zover voorzien in de Auteurswet (zoals het citaatrecht).
 4. De licentie is beperkt tot de bij aanschaf overeengekomen periode. De licentieperiode gaat in op het moment dat de Klant de registratie voltooit.
 5. De Digitale leermiddelen mogen door Klant uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van eigen gebruik of eigen bedrijfsvoering. Klant zal de Digitale producten niet aan anderen dan aan de Gebruikers beschikbaar stellen.
 6. Bettermarks heeft het recht om het rechtmatige gebruik van de licentie te auditen. Klant verleent daarbij redelijkerwijze haar medewerking
 7. Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het zorgvuldig gebruik van de Digitale producten en/of inloggegevens door gebruikers en staat er voor in dat de gebruikers de bepalingen van de Overeenkomst naleven.
 8. Bettermarks is met het oog op het behoud en/of de verbetering van de kwaliteit van de producten gerechtigd in haar apparatuur, programmatuur en producten wijzigingen aan te brengen, waaronder voorschriften over identificatieprocedures, type apparatuur, en de toegang tot het product af te sluiten op tijdstippen dat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden verricht.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Bettermarks is niet aansprakelijk voor enige door de Klant of derden geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de Overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, tenzij grove schuld of nalatigheid van Bettermarks aangetoond kan worden.
 2. Indien Bettermarks aansprakelijk is jegens Klant, is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal de prijs van het product ter zake waarvan aansprakelijkheid is ontstaan.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  a) redelijke kosten die de Klant heeft gemaakt om de prestatie van Bettermarks aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
  b) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; en
  c) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
 4. Aansprakelijkheid van Bettermarks is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 5. Bettermarks is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van de door haar geleverde producten.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Bettermarks is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. In die situatie heeft zij het recht haar verplichtingen op te schorten voor zolang de overmacht duurt of de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan de Klant, zonder te zijn gehouden tot schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden op basis van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt aan de zijde van Bettermarks in ieder geval begrepen: iedere omstandigheid buiten de wil en toedoen van Bettermarks waardoor nakomen redelijkerwijze niet van Bettermarks gevraagd kan worden, zoals gebrek aan personeel, staking, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen, overheidsmaatregelen, uitval of onbereikbaarheid van infrastructurele (telecommunicatie) en transportvoorzieningen, wanprestatie bij leveranciers van Bettermarks waardoor Bettermarks haar verplichtingen jegens de Klant redelijkerwijze niet kan nakomen dan wel anderszins gebeurtenissen waarbij de Klant de vrije beschikking over het vermogen verliest.
 3. Bettermarks heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Bettermarks haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Indien Bettermarks bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder het databankenrecht) en know how (inclusief het digitale distributieconcept) van Bettermarks met betrekking tot deze Overeenkomst en de Producten die door Bettermarks worden geleverd, berusten bij Bettermarks en/of haar toeleveranciers. Door de Overeenkomst vindt geen overdracht van enige Intellectueel eigendomsrecht plaats.
 2. Indien de intellectuele eigendomsrechten berusten bij de Klant, dan garandeert Klant het rechtmatige gebruik daarvan en is zij verantwoordelijk voor het regelen van deze (auteurs)rechten met eventuele derde rechthebbenden alsmede voor alle afdrachten, waaronder maar niet beperkt tot de rechten van auteurs, fotografen e.d. De Klant vrijwaart Bettermarks van alle aanspraken, schade en kosten die voortvloeien uit en verband houden met deze aanspraken.
 3. Voor digitale producten verkrijgt de Klant een niet-overdraagbare en niet sub-licentieerbare licentie voor het gebruik van het betreffende middel voor de licentieduur die is vastgesteld door de uitgever van het product. Tenzij anders is vastgesteld, zal de duur van de licentie 1 schooljaar bedragen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. Bettermarks vindt een goede dienstverlening erg belangrijk. Bent u niet tevreden, laat het ons weten, dan doen wij ons best om een passende oplossing voor u te vinden. Via de contactinformatie op de website van Bettermarks kunt u ons bereiken.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bettermarks.
 3. De bij ons ingediende klacht wordt in beginsel binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord.
  Als er meer tijd nodig mocht zijn voor de afhandeling van uw klacht, dan ontvang je ontvangstbevestiging waarin de termijn wordt aangegeven wanneer u een inhoudelijke reactie van ons kunt verwachten.

Artikel 14 – Persoonsgegevens

 1. Bettermarks en Klant verwerken alleen persoonsgegevens in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving. Verwerking van persoonsgegevens door Bettermarks en Klant in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en haar dienstverlening vindt plaats conform de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Bettermarks en Klant zullen conform de regelgeving handelen en de persoonsgegevens die haar worden verstrekt adequaat beveiligen. Bettermarks en Klant zullen passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 3. Bettermarks heeft het recht om voor de verwerking van persoonsgegevens derden in te schakelen, waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke verplichtingen die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op Overeenkomsten tussen Bettermarks en Consument waarop deze Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

HOOFDSTUK 2 ZAKELIJK

Artikel 16 – Uitvoering en levering

 1. Een overeengekomen levertijd of levertijdstip van Bettermarks is altijd indicatief en geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Overschrijding van de overeengekomen levertermijn geeft de Klant niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden dan wel recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze Overeenkomst mocht voortvloeien.

Artikel 17 – Betalingsvoorwaarden & Prijzen

 1. Indien de Klant de factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft betaald, is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Als betalingsdatum geldt de datum waarop het bedrag bij Bettermarks op de rekening is bijgeschreven.
 2. De door de Klant gedane betalingen worden eerst in mindering gebracht op de verschuldigde rente en kosten, daarna worden de betalingen in mindering gebracht op de oudste nog openstaande factuur van Klant. Klant is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van betalingen.
 3. Bettermarks is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op de Klant te verrekenen met eventuele vorderingen van de Klant op haar.

Artikel 18 – Retourzendingen

 1. Foutief bestelde en ongebruikte producten kunnen door de Klant worden geretourneerd binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij Bettermarks heeft aangegeven dat dit niet mogelijk is. Voor digitale producten geldt dat die producten waarvan de licentie is geactiveerd en/of de link is aangeklikt, het digitale product is uitgezonderd van het retourrecht. De waarde van de in bovengenoemde periode retour gezonden Leermiddelen mag niet hoger zijn dan 2% van de netto gefactureerde omzet van het betreffende kalenderjaar. Over het bedrag, hoger dan 2% van de netto gefactureerde omzet, worden 40% kosten in rekening gebracht.
 2. Bettermarks neemt slechts producten retour voor zover minimaal een week voor ontvangst bericht over de retourzending is ontvangen en deze binnen de retourtermijn en onbeschadigd door haar zijn ontvangen. Leermiddelen die Bettermarks na het verstrijken van de retourtermijn ontvangt, kan Bettermarks retour nemen tegen de dan geldende marktwaarde.
 3. De verzendkosten van de retourzending komen voor rekening van de Klant, tenzij anders is overeengekomen.

HOOFDSTUK 3: CONSUMENTEN

Artikel 19 – herroepingsrecht

 1. De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden
 2. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (zoals aan deze voorwaarden aangehecht) of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Bettermarks.
 3. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Studievereniging. Dit hoeft niet als Bettermarks heeft aangeboden het product zelf af te halen.
 4. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 5. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Bettermarks verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

Artikel 20 – Verplichtingen tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 21 – Verplichtingen bij herroeping

 1. Bettermarks vergoedt de betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Bettermarks in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt.

Artikel 22 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Bettermarks kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht. Dit wordt in de webshop aangegeven bij het aanbod, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst. Dit geldt onder meer voor de volgende producten:
  1. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  2. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  3. de Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 23 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in wettelijke regelingen.

Versie: 1 april 2019

Algemene Voorwaarden Bettermarks

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: Bettermarks
  Joan Muyskenweg 22
  1096 CJ Amsterdam
  info@bettermarks.nl
 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
  herroep/herroepen*
 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam Consument en(en)]
 • [Adres Consument (en)]
 • Handtekening Consument (en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.